Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Legjislacioni

Legjislacioni NJOS

VKM per krijim e NJOSE

PËR KRIJIMIN E TASK-FORCËS PËR PËRMIRËSIMIN E NIVELIT TË ARKËTIMEVE DHE ULJEN E NIVELIT TË HUMBJEVE NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VKM nr. 718, Date 30.10.2014

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1086

VKM nr. 478, Date 03.06.2015

VKM nr. 718, Date 30.10.2014 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1086,”

VKM nr. 356, Date 11.05.2016

Për një ndryshim në vendimin nr. 1086, datë 14.12.2013, të Këshillit të Ministrave

VKM nr. 763, Datë 20.12.2017

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1086, DATË 14.12.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

Kodi i Matjes Vendim nr.101 Datë 26.08.2008