Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Raport Gusht 2018

RAPORT GUSHT 2018

Kontrolle   1293    
Proçedime   3    
Raste me Automatë më të mëdhenj   361    
Raste që janë për ndryshim tarifimi   25    
        Lekë
Energji  Elektrike e Pafaturuar dhe  nga Gabimet në Matje     303.237 kWh 5.094.398
Energji Elektrike Reaktive e Pafaturuar     4.236 kWhr 11.013
Arkëtimet ngëa Abonentë Debitorë        3.238.767
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarrëveshje     1 176.236
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS      

8.520.414