Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Raport Shtator 2018

RAPORT SHTATOR 2018

Kontrolle   1244    
Proçedime   3    
Raste që janë për ndryshim tarifimi   29    
      Kw Vlerë Monetare 
Energji  Elektrike e Pafaturuar  nga gabimet ne matje     214.306 kwh 3.600.341 Lekë
Energji Elektrike Reaktive e Pafaturuar     9.508kwh 23.960  Lekë
Abonentë Debitorë Vlerë Monetare       3.042.016 Lekë
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarrëveshje     1 1.559.262 Lekë
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS       8.225.579 Lekë