Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Rapot Nëntor 2018

RAPORT NENTOR 2018

Kontrolle   1112    
Proçedime   2    
Raste me Automatë më të mëdhenj   124    
Raste që janë për ndryshim tarifimi   17    
      Kw Vlerë Monetare 
Energji  Elektrike e Pafaturuar  nga gabimet ne matje     422.918 kwh 7.105.022  Lekë
Mbifaturim      5.114.042 kwh  
Abonentë Debitorë Vlerë Monetare       7.858.001  Lekë
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarveshje     27 18.738.013  Lekë
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS       33.701.036  Lekë